စက်ရုံခရီး

စက်ရုံရုပ်ပုံပြကွက်

 • စက်ရုံ(၂)ရုံ၊
 • စက်ရုံ (၃)၊
 • စက်ရုံ(၆)ရုံ၊
 • စက်ရုံ (၁)၊
 • စက်ရုံ(၅)ရုံ၊
 • စက်ရုံ(၄)ရုံ၊
 • DSC_0005
 • DSC_0008
 • DSC_0013
 • DSC_0021
 • DSC_0023
 • DSC_0025
 • DSC_0027
 • DSC_0028
 • DSC_0035
 • DSC_0039
 • DSC_0043
 • DSC_0046
 • DSC_0048
 • DSC_0050
 • DSC_0052
 • DSC_0054
 • DSC_0056
 • DSC_0069
 • DSC_0074
 • DSC_0077
 • DSC_0160
 • DSC_0163
 • DSC_0184
 • DSC_0217
 • DSC_0292
 • DSC_0295
 • DSC_0299
 • DSC_0301
 • DSC_0303
 • DSC_0304
 • DSC_0309
 • DSC_0310
 • DSC_0311
 • DSC_0319
 • DSC_0321
 • DSC_0323
 • DSC_0324
 • 2021 ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အောင်လက်မှတ် (၅)၊
 • 2021 ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အောင်လက်မှတ် (၁)၊
 • 2021 ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အောင်လက်မှတ် (၁၀)မျိုး၊
 • 2021 ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အောင်လက်မှတ် (၆) ခု၊
 • 2021 ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အောင်လက်မှတ် (၃)၊
 • 2021 ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အောင်လက်မှတ် (၄) ခု၊
 • 2021 ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အောင်လက်မှတ် (၈)မျိုး၊
 • 2021 ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အောင်လက်မှတ် (၉) ခု၊
 • 2021 ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အောင်လက်မှတ် (၇)မျိုး၊
 • 2021 ပတ်ဝန်းကျင်စနစ် အောင်လက်မှတ် (၂) ခု၊
 • စာမေးပွဲအစီရင်ခံစာ (၂)၊
 • စာမေးပွဲအစီရင်ခံစာ (၁)၊
 • စာမေးပွဲအစီရင်ခံစာ (၃)၊